แบบฟอร์มยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์
เรื่อง
ข้อมูลผู้ร้อง

ประเด็น/สภาพปัญหา
ความประสงค์ให้ดำเนินการ
เพิ่มความประสงค์
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ร้องเรียนได้รับทราบขณะร้องเรียนแล้วว่า

๑.๑ ข้อความข้างต้นที่ปรากฏในหนังสือนั้น ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าและมีข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าว ไม่เป็นจริงและก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น ข้าพเจ้าอาจถูกผู้เสียหายดำเนินการทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไปได้

๑.๒ ข้าพเจ้าจะต้องติดตามเรื่องด้วยตนเอง กรณีไม่ติดตามเรื่องเกินกว่า ๑ ปี หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ยุติเรื่องร้องเรียนของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ทราบว่า เรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ไม่รับพิจารณาดำเนินการหรือให้ยุติการพิจารณาได้ มีกรณีดังต่อไปนี้

เรื่องที่ข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลแล้ว และเรื่องที่ต้องไปใช้สิทธิศาลด้วยตนเอง

เรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีในชั้นศาล หรือเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนของข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครรวมทั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้า/เจ้าหน้าที่ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในหนังสือฉบับนี้ เป็นอย่างดีแล้ว
กรุณาตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการบันทึกคำร้อง
บันทึกคำร้อง