สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ศูนย์ดำรงธรรม มาจากคำว่า ดำรง และ ธรรม
โดย ดำรง หมายถึง ทรงไว้ ชูไว้ ทำให้คงอยู่
ส่วน ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม ความถูกต้อง
ดังนั้น ศูนย์ดำรงธรรม จึงหมายถึง แหล่งที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
นอกจากนี้คำว่า ดำรง ยังสอดคล้องกับพระนาม
ขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
จึงนับได้ว่า ศูนย์ดำรงธรรม
เป็นคำที่มีความหมายและเป็นมงคลยิ่ง
โดยให้ ศูนย์ดำรงธรรม มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
แก่ประชาชนอย่างจริงจัง และเกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

การร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ทราบว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ
เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

1 เมษายน 2536

กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับ งานของกระทรวงมหาดไทย

1 เมษายน 2537

กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสารให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย”

1 ธันวาคม 2545

กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้เปิด “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน

18 กรกฎาคม 2557

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ

29 กรกฎาคม 2557

จังหวัดสกลนครได้จัดตั้ง ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น 1 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน